پادکست‌ کوله‌پشتی

پادکست کوله‌پشتی سفرنامه‌های صوتی است که هر از گاهی در بعضی سفرها ضبط میکنم و در تمامی سرویس‌های پادگیر قابل دسترس است.