سفر به خراسان کهن و موسیقی گوشنوازش، آسبادهای نشتیفان، مسجد ملک زوزن، مدرسه غیاثیه خرگرد، مقبره پیراحمد خوافی و…

[block id=”done”]تاریخ سفر

از 21 تا 25 بهمن 98 ( 4 روزه)

زمان رفت و برگشت

خدمات سفر

شرایط سفر

[block id=”done”]